VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA ÅRET 2010

Terjärv jaktförening avslutar sitt 81:a verksamhetsår.

Styrelsen har sammankallats 2 ggr under jaktåret.

Älglicenserna som var 50 st till antalet blev använda till 100 %. 33 st fullvuxna och 34 st kalvar blev fällda på föreningens marker. Kvar efter jakt uppskattas 42 st älgar.

Rådjursjakt med fri jakt och gruppjakt har också varit populär. Totalt 10 st rådjur har fällts på föreningens marker i år.

Räven har minskat något som också märks i fångstresultatet.

Haren som haft pest har återhämtat sig lite grann, ställvis.

Viltåkrar ca 15 st och ca 15 ha.

Fångstresultat 2010:

-tjäder 2st, orre 8st, järpe 8st, gräsand 46st, knipa 6st, andra sjöfåglar 3st, skogshare 6st, räv 12 st, mårdhund 15st, mård 4st, bisam 1st, kråkfåglar 275st, vildkatt 19st, farmräv 3st, rådjur 10st.

Vitsvanshjort observationer är ungefär på samma nivå som i fjol. 2 st licenser blev anhållna men inte beviljade.

Lodjur och spår observationer har gjorts på föreningens marker hela hösten.

Även vildrens observationer har gjorts.

Älgsoppa som föreningen bjöd på blev en lyckad tillställning med ca 400 matgäster.

Ca 180 årskort betalda 2010.

 

Jan-Anders Kaitajärvi


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA ÅRET 2009

Terjärvjaktförening avslutar sitt 80:e verksamhetsår.


Styrelsenhar sammankallats 3 gånger under jaktåret.


Ettextra utvidgat styrelsemöte med representanter från fiskelaget oviltvården hölls på bar DUO 7.4 -09 angående våtmarksprojekt isvenska österbotten två st förslg till projekt blev sända tillSvenska Österbottens Jaktvårdsdistrikt, Lamppi i Högnabba ochKolampi i Kolam.


Älglicenser 34.5 st blev nästan alla använda, en kalv licens blev oanvänd.


Rådjursjaktmest som samjakt och hund men även passjakt i september, inga djurblev fällda på passjakten, samjakten med hund gav 3 st. djur.


Harenhar minskat på många ställen på grund av pesten, men stammen ärinte så svag att detta skulle ha lett till fredning, förslag omdetta har endå inkommit till styrelsen.


Rävarfinns det gott om men även räven och mårdhund har problem medskabb, antalet bör minskas för att förhindra spridning.


Fångstresultat.

 

Tjäder4, orre 11, järpe 10, ringduva 7, bläsand 2, gräsand 69, kricka 4,knipa 1, skogshare 23, fälthare 14, räv 33, mårdhund 22, mård 2,mink 23, kråka 382, skata 3, farmräv 8, förvildad katt 60, rådjur3. 68st kort inlämmnade


Viltvårdenhar fungerat som tidigare, med viltåkrar ca 6 ha.


Skjutbananhar använts flitigt av älgjägare, poängskjutning, träningsskytteoch provskytte.


Kennelsektionenhar egen verksamhetsberättelse.


Björnobservationerhar ökat även detta år, även problem har de vållat FrämstKortjärvi där en björn fick för sig att förstöra en massahöbalar. Björnen observerades även under älgjaktens första dagav flera jägare på gränsen till Kaustby.


Vargoch lo spår har observerats flera gånger under året påföreningens marker.


Vitsvanshjortstammen ökar och är en vanlig syn på föreningens marker. Licenserhar anhållits men blev tyvärr inte beviljat.


183st. betalda årskort.

 

Jan-AndersKaitajärvi 09.01. 2010

 

 


STYRELSEMÖTEVID RANI PLAST 07.01.2010

Närvarande:Harry Grankvist, Jan Sandvik, Peter Hässjebacka, Olof Skog, J-AKaitajärvi, Daniel Forsbacka.


Genomgångav kassa ställning 07.01.2010 6735,49 euro.


Kennelsektionen 4178 euro plus tre andra konton. 2556 euro. Överskott 2009 423,66 euro.


Genomgångav föredragningslista för årsmötet och verksamhetsplan.


Vitsvanshjortlicenser diskuterades, anhållan av 2 st. licenser görs i sambandälg licens anhållan.


Olofhar diskuterat vitsvanshjort läget på karlebynejdensjaktvårdsföreningens möte varifrån förordan beviljas.


Älglicens34 föreslås, kvar efter jakt ca 50 st.


JaktledareDaniel Forsbacka för hela föreningen.


Rådjursjaktföreslås fritt med en liten begränsning, 1 st. / jägare vid ensamjakt. Samjakt fri avskjutning. Jaktledare J-A Kaitajärvi, viceHenrik Knutar.


Genomgångav fångstlistor: tjäder 4, orre 11, järpe 6, ringduva 7, bläsand2, gräsand 68, kricka 4, knipa 1, skogshare 23, fälthare 14, räv31, mårdhund 22, mård 2, mink 23, kråka 382, skata 3, farmräv 8,vildkatt 60, rådjur 3.

 

Årsmötethålls den 22.01.2010 klockan 19.00 på bar DUO.

 

Mötetavslutades. Jan-Anders Kaitajärvi